مشاهده / بستن موضوعات

جایزه صادق هدایت،چوبک،گلشیری و...منهای جلال

جایزه صادق هدایت،چوبک،گلشیری و...منهای جلال/ نسبت آثار منتخب امسال جایزه ادبی جلال با ادبیات دینی و هنر اسلامی چیست؟

با مرور آثار فوق دیدیم که آنچه بیش از همه در این داستانها بچشم می خورد واقعیت گریزی، توهم گرایی، جبرگرایی، انفعال، سیاه نمایی، فقر، بدبختی، فلاکت، عجز و انحرافات اخلاقی بود.این مفاهیم درحالی دراین داستانها بستر داستان گویی قرار می گیرد که هیچ جایگزین و یا مابئزایی از امید و اخلاق و آرمان در دنیای خود باقی نگذاشته و مخاطب را دچار یاس مفرط می نماید. لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود...منبع اين نوشته : منبع